كسي که برایت آرامش بیاورد...

مستحق ستایش است

انسان ها را در زیستن بشناس

........نه در گفتن.........

"در گفتار همه آراسته اند"