بعضی‌ها عجیب هستند!
با یک اتفاق می‌آیند
می‌نشینند ته ته دلت و
با هزار بهانه و
تلخی،اخم و تَخم دیگر
ازدلت نمی‌روند! خوب
می‌خندند خوب گوش می‌کنند
انگار آمده‌اند که موجب
دلگرمی ات بشوند.