همه اتفاقات خوب
برای انسانهای
مثبت اندیش می افتد
انسانهایی که زیبا فکر میکنند
با دیگران با محبت رفتار میکنند
خودشان را دوست دارند
و به زندگی لبخند میزنند.