وقتی کسی ایده و آرزوی بزرگی دارد
باید از صحبت کردن در موردش
با افراد عادی خودداری کند
زیرا به قدری سرکوبش خواهند کرد
تا یکی از خودشان شود.