1مخاطب خاص من
خاص بودن، خاصیت توست❤ ️
تو همیشه خاص میمونی،چون سلیقه منی..