این اتفاقات نیستند که
زندگی ما را می سازند
بلکه عکس العمل ما نسبت
به آن اتفاقات است
که زندگی ما را شکل می دهد...