هيچ چيزي در دنيا به اندازه ي اينکه سرت به کار خودت باشد و با کار ديگران کاري نداشته باشي برايت آرامش به ارمغان نخواهد آورد .