كيفيت را
فدای كميت نكنيد

يك دانه نابش را داشته باشيد
يك عمر
به عالم و آدم پُزَش را بدهيد

رنگين كمان ها به چشم بهم زدنی
ناپديد ميشوند