دردی که انسان را به سکوت وا
می‌دارد بسیار سنگین‌تر از دردیست
که انسان را به فریاد وامی‌دارد

و انسان‌ها فقط به فریاد هم
می‌رسند، نه به سکوت هم !