گاهی وقتا انقدر بهت فکر میکنم که از شنیدن صدای تند قلبم به خودم میام.. انقد شدید میتپه ک خودم صدای بلند شو میشنوم..
بلاخره یروزی باید جوابگوی این تپش ها باشی جوابگوی اون همه اشک بی صدا..
چه در این دنیا چه اون دنیا..اونش با خداست...