بند دل من
به لبخندهای تو بند است
برای دوست داشتنت
اما لبخندهایت را نه
دلت را لازم دارم...