گاهی اوقــــــات ...
مجبــوریم بپذیریم
بعضــی از آدمـــ ها ...
فقط می توانند
در قلبـــ ــمان بماننــد
نه در زنــــدگیمان ..