چند پنهان کنم
افسانه‌ی هجران از تو؟

حال من بر همه
پیداست،چه پنهان از تو؟