معنـای خوشبختی
این است ڪه
در دنیا ڪسی هست
ڪه بی اعتنا
به نتیجه ، دوستت دارد