گاه باید روئید
از پس آن بـــاران
گاه باید خندیـــــد
بر غمـــی بی پایـــــان...