گاهی برای رشد کردن
باید سختـے کشید

گاهـے برای فهمیدن
باید شکست خورد

و گاهـي برای به دست آوردن
باید از دست داد...

خواستن اگر با تمام وجود باشد
هیچ سدی نمیتواند مانع شود