.
به جز تو
با کسی قسمت نخواهم کرد
خیابان گردی پاییزی ام را...!