دو اصل مهم زندگی
اول اینکه بپذیر زندگی سخت است
دوم اینکه بدان اگر این سختی را بپذیری زندگی آسان می شود