دل نبنــــد...
گـــاهــی چشمـانت را ببنــد
بگذار رد شــوند...
تمام ڪسانی ڪہ خوبی نمیدانند
عشق را درڪ نمیڪنند
براے دوست داشتن دنبال دلیل
و براے رفتن
دنبال بهانہ میگردند....