چشم‌هایت
‏پر از عاشقانه‌های پاییــ ـز است
‏نگاهم که می‌کنی
‏خشکم می‌زند
‏زرد می‌شوم
‏می‌ریزم...