واقعا با کدوم وجدان هجوم میبرید فروشگاه ها و گونی گونی برنج و قند و چای رب و ... میخرید حتی ب نوار بهداشتی و شیرخشکم رحم نکردید ک از قحطی نیومده فرار کنید ... کی انقد بی وجدان شدید .. بس کنید این کثافت کاریتونو