شهریور که تمام میشود
مهر در راه است
چه خوش خیالند! مهر برای ما,
مدتهاست که آغاز شده
مهر آنهایی که دوستشان داریم
و دوستمان دارند.
مهر به ماه نیست,مهر به "" دل"" است.
مهرتان ماندگار