زلال باشیم
زیبایی در زلالیست
اگر زلال باشیم
دنیا با تمام زیبایی
و خدا با تمام عظمتش
در ما منعکس و متجلی میشود
این اصل انسانیت است