مردهاکه میروند
واقعامیروند
شوخی ندارند
اماهیچ زنی واقعا
نمیرود...
اصلازنهاپای رفتن ودل
جاگذاشتن ندارند
هیچ زنی واقعانمیرود
فقط ترکت میکند
تادنبالش بروی...