عادتهائى كه معجزه میکند:

با ملایمت = سخن بگوئید
عــمــیـــق = نفس بكشید
شــــــیــك = لباس بپوشید
صـبـورانه = كار كنید
نـجـیـبـانه = رفتار كنید
هــمـــواره = پس انداز كنید
عــاقــلانـه = بخورید
كــــافـــى = بخوابید
بى باكانه = عمل كنید
خـلاقـانـه = بیندیشید
صـادقانه = عشق بورزید
هوشمندانه = خرج كنید

خوشبختی یک سفراست، نه یک مقصد!