دیر نکن !
به موقع بیا ...
گاهی اوقات
دیر رسیدن،
بدتر از هرگز نرسیدن است ...