همه ی آنهایی که مرا می شناسند
می دانند چه آدم حسودی هستم
و همه ی آنهایی که تو را میشناسند ..

لعنت به آنهایی که تو را می شناسند...