دلتنگی را بهانه کرده ای برای بازگشت به آغوش خاطراتمان
اما حواست نیست
فراموشکار شده ای...
آدمی که روبروی تو ایستاده همان آدم قبل است که گفتی نمیخواهی "به درد هم نمیخوریم"...
من تو را همان شب برای ابد از یاد بردم...
چیزی از تو در خاطرم نیست...
دلتنگیت را بردار و تا همیشه برو...
که این آدم سرد دیگر به درد دلت نخواهد خورد...