ناگهان در کوچه دیدم بی‌وفایِ خویش را
‏باز گم کردم ز شادی دست و پایِ خویش را

‏گفته بودم بعد ازین باید فراموشش کنم
‏دیدمش وز یاد بردم
گفته‌هایِ خویش را...


‏⁧