عشق را در همه کس با همه کس نتوان یافت
عشق را در باران و نگاه و لبخند تو میتوان ساخت
عشق را در خدای لبخند ، خدای زیبایی ، خدای عشق
عشق را در تو میتوان داشت
***دلکده***