مرگم را دوست دارم
معجزه میکند
نه برای منه مرده
روز مرگم حتی دشمن هم مرا دوست خواهد داشت
معشوقه هم ...
شاید

***دلکده***