اونجا که کل ظرفارو شستی دست‌هاتم خشک کردی یهو میبینی
قابلمه ماکارونی رو نشُستی، اون لحظه هزاران بار تقدیم تو باد