کارش دیدن و دردش دیده نشدن
جرمش خواستن و جزایش خواسته نشدن
رنگش به کبودی درد و چشمانش به زلالی خاطرات
حرفش تو و پاسخش هیچ
عشق را میگویم***دلکده***