نوشیدی؟
آخرین جرعه جام را میگویم
جامش کو؟
خودت کجایی؟
لااقل بگو گوارایت شد؟
دل بی جام تحمل کردنش نیست؟
دل بی جان سزایش دوریست؟


***دلکده***