کاش می دانستی
تکرار تُ
برایم
چقدر زندگی بخش است...
درست مانند
"نفسهایم"...!