نا قابل است جان گرامی برای تو
گیسو به هم‌ بریز و مرا قتل عام کن...