پایان ماجرای منو و عشق روشن است
ای کشتی شکسته به دریا خوش آمدی .