سهم من از هفت میلیارد آدم..
خلاصه میشود..
در حصار آغوشت..
در شیرینی لبانت..
" هفت میلیارد آدم یعنی تو