تنهایی تان را با کسی قسمت کنید که سال ها بعد شما را
" همان گونه " که هستید دوست بدارد
با موی سپیدتان ؛
شیار زیر چشمتان ،
و لرزش دستانتان...