انصاف نیست
حالا که عاشقت شدم،
دیگر از اینجا عبور نکنی...
من و خیابان به تُ و لبخندهایت
عادت کرده ایم...
من به جهنم ،
بیا که خیابان هم
دلتنگت شده است