اگرانسانها می دانستندفرصت باهم بودنشان
چقدر محدود است؛نامحدود همدیگر را
دوست می‌داشتند...!