دوستت دارم ...
نه تنها برای آنچه که هستی ...
بلکه برای آنچه که هستم ..!
هنگامی که با توأم ...