زیاد به پرو پای هم نپیچین
یه وقتایی از هم فاصله بگیرین
فرصت بدین به هم
تو شرایط بد
طرف خودشو پیدا کنه.
بذارین جای خالی تون حس بشه.