پیوندِ جان جدا شدنی نیست ماهِ من!
تن نیستی که جان دهم و وارَهانمت...