تا توانی به خرابی من ای عشق بکوش !
من نه آنم که ازین پس دگر آباد شوم ...