همیشه چنین است

که چیزی اندوه را رج زند:

مثل بافته های مادرت

که همه شالهای سرخ سایه را نگه می دارد؛