حضرت جوادالٲٸمه (علیه السلام) می فرمایند:
سه چیز است که اگر در کسی باشد سبب خوشنودی خداست:
1-- زیاد استغفار کردن
2-- همنشینی خوب
3-- و زیاد صدقه دادن
و سه چیز است که هر کس دارا باشد پشیمان نمی‌شود:
1-- پرهیز از عجله و شتاب ؛
2-- مشورت در کارها ؛
3-- و توکل بر خدا ؛ وقتی تصمیم به انجام کاری گرفت .