خوشا به بختِ بلندم که در کنارِ منی
تو هم قرارِ منی، هم تو بی‌قرارِ منی ...