گفت:
تو اصلا چه می‌خواهی؟
گفتم: «تو را می‌خواهم»،
و من نمی‌دانم آیا به یک زن
بالاتر از این هم می‌شود چیزی گفت…