متن قرآن, سوره 59: الحشر, آیه 13 - آیه 22
وحشت از شما در دلهایشان بیش از ترس از خداست. با شما نمیجنگند جز در دژهای محکم یا از پشت دیوارها